Presentacions

Morfosintaxi

Preposicions

PER/PER A-01

Arxiu PPT:
Arxiu PDF:
Arxiu NOTEBOOK:
Solucionari:

PER/PER A - Reculls de fitxes i solucionaris

PREPOSICIONS - Reculls de fitxes i solucionaris

Pronoms febles

PRONOMS FEBLES - Reculls de fitxes i solucionaris

Imperatius

IMPERATIUS-01

Arxiu PPT:
Arxiu PDF:
Arxiu NOTEBOOK:
Solucionari:

IMPERATIUS-02

Arxiu PPT:
Arxiu PDF:
Arxiu NOTEBOOK:
Solucionari:

IMPERATIUS - Reculls de fitxes i solucionaris

Sintaxi dubtosa

SINTAXI DUBTOSA - Reculls de fitxes i solucionaris